Medicamenteuze

Wanneer gekozen wordt voor medicamenteuze behandeling van bedplassen is het belangrijk om eerst geinformeerd te zijn over de belangrijkste oorzaak van het probleem.

Medicamenteuze behandeling kan gegeven worden als enige therapie, of als combinatie met andere behandelingen (medicijnen in combinatie met een plaswekker). Ook kunnen diverse medicamenten naast elkaar gegeven worden.

Desmopressine (Minrin®)

Minrin is het meest gebruikte geneesmiddel bij bedplassen. Het verlaagt de nachtelijke urineproductie, zodat deze beter in de blaas past. Er zijn mensen bij wie de eigen lichaamsproductie van het antidiuretisch hormoon (ADH), waarvan normaliter de productie gedurende de nacht hoger is dan overdag, dit patroon niet volgt. Minrin (synthetisch ADH) vormt bij deze groep een goede aanvulling op hun eigen verminderde nachtelijke productie. Door dit medicijn wordt de wateruitscheiding gedurende de nacht verminderd. Het vocht dat ’s nachts wordt vastgehouden door het lichaam wordt, als het medicijn is uitgewerkt, overdag uitgescheiden. Minrin werkt direct en kan gebruikt worden gedurende kortere of langere tijd. Het is een medicament dat, als het goed helpt, veilig langdurig kan worden gebruikt. Geadviseerd wordt na drie maanden een stopweek in te lassen om te zien of langdurige toediening van het medicijn nog nodig is. Ook kan het medicijn gebruikt worden in een korte periode, zoals tijdens vakanties, schoolkamp of logeerpartij.

Desmopressine kan in de volgende situaties worden ingezet:

  • Kortdurend als monotherapie ter overbrugging van korte specifieke periode tijdens de kinderleeftijd waarin het bdplassen een ernstige belemmering vormt, zoals gedurende vakanties, schoolkamp of logeerpartij.
  • Gedurende perioden van drie maanden met een stopweek om te bepalen of de behandeling doorgezet moet worden:
    • Als het bedplassen onvoldoende reageert op de  gebruikelijke  adviezen
    • Bij de behandeling van specifieke patientengroepen (complexe gezinssituaties, veel gezinstegenspoed, leer- en gedragsstoornissen, ‘hardnekkige bedplassers’) wordt medicamenteuze therapie eerder overwogen, omdat de resultaten met niet medicamenteuze therapieen veel inzet vragen, een resultaat langer uitblijft en/of de gezinssituaties minder geschikt zijn voor een gedagstherapeutische benadering.
  • Aanvulling op andere therapieen als die vooralsnog onvoldoende succes hebben.
Het medicijn Minrin wordt veelvuldig ingezet om van het bedplassen af te komen. Minrin zorgt ervoor dat er ‘s nachts minder urine wordt aangemaakt. Het stofje dat de urineproductie reguleert, is in een aantal gevallen, de oorzaak van het bedplassen. Minrin zorgt er dus voor dat gedurende bepaalde tijd het tekort wordt aangevuld. Minrin kan in monotherapie voor zowel een langere periode ingezet worden, als ook ter overbrugging van korte specifieke perioden zoals vakanties, logeerpartijen en kamp door de snelle werking.
In andere situaties kan Minrin uitkomst bieden als na een paar weken de plaswekker alleen onvoldoende resultaat biedt. Gelijktijdig gebruik van het snelwerkende Minrin zorgt er dan voor dat het zelfvertrouwen herwonnen wordt, waardoor de kans om de therapie succesvol te vervolgen wordt verhoogd.
Minrin is in twee vormen verkrijgbaar: smeltvorm en tabletten. De werkingstijd is 6-10 uur. In geval van slikproblemen of maag-darm stoornissen gaat de voorkeur uit naar de smeltvorm. Kinderen beneden de 12 jaar prefereren ook de smelttablet. Voor de smelttabletten geld 1 tablet (0,120mg of 0,240mg) innemen voor het slapen gaan. Voor de gewone tabletten geld 1 tot 2 tabletten (0,2mg of 2×0,2mg) innemen voor het slapen gaan. In 70% van de bedplassers is 0,240mg (smelttablet) of 2×0,2mg (gewone tablet) de optimale dosering gebleken.
N.B.: De neusspray en 0,1 mg tabletten zijn er in de handel voor de indicatie diabetes insipidus en zijn niet geschikt voor de indicatie Enuresis Nocturna oftewel bedplassen.

Minrin Melt eén of twee éénheden onder de tong voor het slapen gaan is vaak voldoende voor een goed resultaat. De smeltvorm is gemakkelijk mee te nemen tijdens logeerpartijen, schoolkampen, vakanties en in de thuissituaties. Het lost direct op. Er hoeft dus niet te worden geslikt en het kan zonder water worden gebruikt. De werking vermindert niet in geval van neusverkoudheid of maag-darm problemen. Tijdens het gebruik van Minrin wordt veel drinken afgeraden. Minrin is niet alleen voor Enuresis nocturna (bedplassen) geregistreerd, maar ook nog voor andere ziektebeelden. Hiervoor worden andere doseringen aanbevolen.

Minrin Melt website > 

Spasmolytica

Voorbeelden van anticholinergica zijn Oxybutynine (Dridase), Solifenacine (Vesicare) en Tolterodine (Detrusitol). Sinds kort is Solifenacine ook als suspensie op de markt en geregistreerd voor kinderen, het kan hierdoor makkelijker in aangepaste dosering worden voorgeschreven.

In meerdere studies is inmiddels gebleken dat deze medicamenten ook veilig aan kinderen en adolescenten kunnen worden voorgeschreven. Het doel van anticholinergica is het verminderen van de overactiviteit van de blaas en het vergroten van het blaasvolume. Bij kinderen, maar ook bij volwassenen met hardnekkig bedplassen, kan ondanks het ontbreken van klachten van incontinentie of frequent plassen overdag, bij bestudering van het plaspatroon, door het maken van plaslijsten, blijken dat er sprake is van een te klein blaasvolumen. Deze patiënten wordt blaastraining overdag geadviseerd, bij deze behandeling kan het geven van anticholinergica gunstig werken. Ook kunnen deze medicamenten het nachtelijk blaasvolume vergroten, zodat de nachtelijke urineproductie beter in de blaas past.

Het is van belang te onderkennen dat alle anticholinergica o.a. als bijwerking obstipatie hebben. Een weinig vermelde bijwerking van anticholinergica , m.n. Dridase is verlaagde warmtetolerantie met het risico van ‘heat stroke’ door onvoldoende effectieve transpiratie bij hoge buitentemperatuur. Expert opinion adviseert om boven 30º Celsius aanvullende maatregelen voor koeling te nemen of de toediening van dit medicament bij kinderen te stoppen.

Lees verder over Oxybutynine (Dridase)   >

Lees verder over Solifenacine (Vesicare)  >

Lees verder over Tolterodine (Detrusitol) >

Imipramine (Tofranil®)

Imipramine is een tricyclisch antidepressivum en een van de eerste werkzame middelen bij bedplassen. Tegenwoordig wordt dit middel bij bedplassen niet meer gebruikt omdat het in lage doseringen al ernstige bijwerkingen kan geven en overdosis dodelijk kan zijn. Het werkingsmechanisme bij bedplassen is niet geheel verklaard, maar berust waarschijnlijk op een anticholinergische, blaasspier ontspannende activiteit en een stimulerend effect op het centrale zenuwstelsel. Inmiddels zijn er medicijnen ontwikkeld die selectiever werken en minder gevaarlijk zijn.

Lees verder over Imipramine  >

Diuretica

Furosemide (Lasix)

Di zijn geneesmiddelen die een geforceerde ontwatering van het lichaam beogen. Door dit middel te gebruiken wordt het lichaam als het ware voor de nacht uitgeknepen, zodat de nachtelijke urineproduktie verminderd. Er zijn over het gebruik van dit middel een aantal studies bekend (zie publicaties) die dit theoretisch effect hebben bestudeerd. De resulaten van de studies en adviezen spreken elkaar echter tegen.

Combinatie van medicamenten

Bij hardnekkig, niet op behandeling met een medicament reagerend bedplassen, kan gebruik gemaakt worden van een combinatie van medicamenten. Het moet benadrukt worden dat hiervoor de oorzaak van het bedplassen duidelijk moet zijn.